Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1.De aanbiedingen van de firma Complot BVBA zijn geheel vrijblijvend. De leveringstermijnen worden slechts bij benadering opgegeven en zijn niet bindend voor de firma Complot BVBA zodat eventuele vertragingen geen aanleiding kunnen geven tot een schadevergoeding of annulering van de bestelling. Complot BVBA is niet verantwoordelijk voor verkeerd doorgekregen formaten. De meerprijs wordt hierbij extra aangerekend.

2. Complot BVBA houdt het recht voor om slechts tot levering van het materiaal over te gaan na storting van het gevraagde voorschot.

3. Alle klachten omtrent de factuur of de levering ervan dienen binnen de 8 dagen na datum factuur gemeld te worden via aangetekend schrijven, zoniet worden zij geacht als aanvaard en goedgekeurd door de klant. De klant draagt het risico voor verlies of beschadiging van het geleverde materiaal vanaf het ogenblik van de levering.

4. Complot BVBA wijst elke aansprakelijkheid af voor vertragingen of gebreken in de levering door moeilijkheden of tekortkomingen van het aangeleverde materiaal door de klant alsook in geval van overmacht of gebeurtenissen die aan de controle ontsnappen. Er wordt geen garantie gegeven op geleverde prints, diensten en systemen tenzij anders vermeld. Eventuele installaties gebeuren op volledige verantwoordelijkheid van de klant zelf.

5. De facturen zijn onmiddellijk en kontant betaalbaar op het ogenblik van de levering tenzij anders vermeld. Elke betaling wordt door ons steeds aangerekend op de oudste openstaande factuur. De onkosten van buitenlandse betalingen moeten door de klant vergoed worden.

6 Voor elke faktuur die onbetaald blijft op de vervaldag zal automatisch een verwijlinteresten opbrengen tegen de wettelijke interestvoet van 10% met 10% schadebeding en dit van rechtswege en zonder enige voorafgaande ingebrekestelling met een minimum van 75 euro.

7. Ingeval van ontbinding van de verkoop, is de klant aan Complot BVBA  een forfaitaire en niet te herleiden schadevergoeding verschuldigd, die gelijk is aan 50% van de prijs van het materiaal onverminderd iedere andere verschuldigde schadevergoeding, waarbij het eventuele reeds door de klant gestorte voorschot definitief door Complot BVBA verworven blijft.

8 Het geleverde materiaal kan gebruikt worden voor eigen publiciteit zonder vergoedingen.

9. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgisch recht en alle geschillen behoren tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement van Kortrijk.